Av. Cihat DEMİRBAĞ Vekalet Bilgileri

imar gayrimenkul kentsel dönüşüm ve kamulaştırma hukuku av

Av. Ci̇hat DEMİRBAĞ

Bu bilgileri Noterliklere bildirdiğiniz taktirde ilgili Noterlik veya personeli gerekli yardımı gösterecektir. Noterliklerde bulunan genel avukatlık vekaletnamesini verebilirsiniz.

Ancak kentsel dönüşüm veya gayrimenkul davaları ile ilgili olarak hizmet almak için vekaletname veriyorsanız aşağıdaki metni tastamam vermenizi tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ NOT:

1. Boşanma davaları ile

2. Gayrimenkulün satışı veya

3. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri için vekalet verecekseniz notere gittiğinizde yanınızda iki adet vesikalık fotoğraf bulundurmanız gerekir.

Av.Cihat DEMİRBAĞ'a verilecek Vekaletname örneğini PDF olarak indirmek için tıklayınız

Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak taslak vekaletname metni aşağıdaki gibidir.

“Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı veraset davaları, vasiyetname, nesep, gaiplik, vasilik, velayet davaları ve boşanma ve boşanmadan kaynaklı mal paylaşımı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, her türü kurumlarının, mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, adıma tüm bu vekaletnamedeki hususlar ve bunlar dışında tebligat ve tebellüğ, bilgilendirme, ihtar ve ihbar yapmaya, adıma mahkemelerden ve idarelerden çıkan kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, hukuki haklarımın korunması için tüm bu kurumlardan bilgi edinme kanunu kapsamında bilgi edinmeye, bu vekaletname bütününde sayılan ve sayılmayan her hususta ilgili ve gerekli gördüğü her türlü yasal haklarımı kullanmaya, yargılamalarımda hukuki destek vermeye, kanun yollarına, istinaf ve temyiz yollarına başvurmaya, davalarımı takibe, temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanık sunmaya, tanık dinletmeye ve adıma şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nde dava açmaya, bu davaları ücreti kabil surette takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, uzman, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, azilname, protesto çekmeye veya tarafıma çekilmiş olanlara cevap vermeye, her türlü dava ve hukuki işlemlerim düzenleme şeklinde yapılan işlemlerim de dahil olmak üzere lüzumu halinde fesih ve feragat ihbarında bulunmaya, benimle ilgili olarak elde edilen ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya ve kaldırmaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, bu takip ve davalardan elde ettiğim, kazandığım haklarımın, dava masrafı , vekalet ücreti gibi veya yukarıda sayılan kamu kurumlarına yatırılan cezai bedellerin, geri ödemelerin iadesi gibi bilcümle lehime durumlarda ahzu kabza, ahzu kabz halinde vekaletten kaynaklı avukatlık ücretlerini kendine almaya ana paramı ise banka hesabıma yatırmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, Ceza yargılamasına muhatap olmam durumunda CMK´nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, görülen davalarda reddi hakim yapmaya, genel olarak veya davalarda veya arabuluculuk ya da avukatlık kanunu md 35 kapsamında sulh olmaya, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul, iade veya red etmeye, iş bu vekaletteki yetkilerle başkasını tevkil etmeye, mal varlığım üzerindeki haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmaya ve yapılandırma teklifinde bulunmaya, bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı ibraya ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, adıma zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk faaliyetlerine katılmaya, avukatlık kanunu 35. madde kapsamında uzlaşmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, ister dava ister hukuki işlem olsun karşı tarafı ibraya ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri veya devlet kurumlarının ya da özel kurumların ya da şahısların fiilleri sebebi ile uğradığım zararlara devlet veya zarar sebebiyet verenler aleyhine tazminat davası açmaya, adıma sözleşmeyle alım hakkı, ön alım hakkı tesis etmeye, inşaat teminat ipoteği ayrıca yapı ipoteği koymaya ve bunları varsa sözleşmelerle veya mahkeme kararları, yasa veya yönetmeliklerle belirlenmiş hak edişler kapsamında kaldırmaya, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında dahi yönetim planı hazırlanmasına, kat irtifakı kurulmasına ve bozulmasına, kat mülkiyeti kurulması ve bozulmasına, oluşan ortak alanlar olması halinde bunlarla ilgili haklarım için talepte bulunmaya ve 6306 süreçlerinin uzaması halinde veya genel olarak dahi mevcut arsa/larıma ilişkin veya genel olarak hukuki haklarım kapsamında her türlü izale'i şuyu talebinde bulunmaya (ifrazen, aynen veya satış yoluyla olsun bununla ilgili mahkeme ve satış memurluklarında haklarımı ihlal eden veya zarar veren kişilere karşı paydaşlığın sonlandırılmasına ilişkin olarak satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminat talep etmeye ve teminatı iade almaya, tüm bu yetkilerden ve taleplerden gerektiğinde vazgeçmeye, geçmişte yapmış olduğum risk doğuran veya lüzumu kalmayan her türlü vekaletnameyi göreceği luzum üzerine azil etmeye, azledilen yetkileri yeniden vermeye, yapmış olduğum arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini fesih etmeye, yeniden düzeltmeye veya luzumu halinde 2/3 oranında katılım varsa düzeltme beyanı vermeye, sitenin yeniden yapılması için gereken heyet seçiminde adıma oy kullanmaya, site yönetiminde şahsımın yazılı talepte bulunmuş olması kaydı ile site yönetiminde beni temsil etmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle.” yönelik yetkiler hakkında olmak üzere İstanbul Barosu 50190 Sicil ve 37360275250 T.C. Kimlik Nolu, İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Sakarya Sk. No: 35/69 Malte Plaza, adresinde hizmet veren Avukat Cihat DEMİRBAĞ’ı avukatım olarak vekil tayin ettim."

VEKALETNAME BİLGİLERİ
  ÖDEMELER

  Belirlenen ödemeleri kredi kartı ile yapabilir, ödeme ekranında taksit veya tek ödeme seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Ödemelerinizi yaptığınız için teşekkür ederiz.

  OFİS ADRESİ:

  İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No: 35/69 Malte Plaza

  Telefon : +90 216 888 14 78

  bilgi@cihatdemirbag.com.tr

  arabulucu@cihatdemirbag.com.tr

  02168881478Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz.