ARABULUCULUK

Menfi Tespit Davasında Arabuluculuk

Menfi Tespit Davasında Arabuluculuk

Menfi tespit davası 6100 sayılı HMK’nın 106. maddesinde ifade edilmiştir. Bunun yanında İİK 72. maddesinde icra hukuku açısından özel bir menfi tesbit davası türü düzenlenmektedir.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesine göre, ilgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak kabul edilmiş olması durumunda, davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılmadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.

Dava Şartı Arabuluculuğun Medeni Usûl Hukuku & Dava Çeşitlerine Etkisi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğun Medeni Usûl Hukuk...

Davacının, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebildiği davaların yığılmasında (HMK m. 110), her bir asli talep bağımsız dava oluşturur. Bu nedenle dava şartları her bir asli talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun İcra ve İflâs Hukukuna Etkisi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğun İcra ve İflâs Huku...

Konusu para veya teminattan başka bir şey olan alacaklar için ilâmlı icra yoluna başvurulması zorunludur. Örneğin, taşınır teslimi, kural olarak taşınmaz tahliyesi ve teslimi, bir şeyin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkı kurulması, çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması ilâmlı icranın konusunu oluşturur.

Arabuluculuğun Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Etkisi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğun Tahkim ve Diğer Alt...

Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz (HUAK m. 18A/18).

Dava Şartı Arabuluculuğun İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacze Etkisi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğun İhtiyati Tedbir ve...

İhtiyati tedbir ile ihtiyati haciz birbirinden farklı iki geçici hukuki korumalardır. İhtiyati tedbir, para dışındaki mal, hak ve alacaklar için kabul edilmiş bir geçici hukuki koruma olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK m. 389 vd.) düzenlenmişken;

Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Sürelere Etkisi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğun Sürelere Etkisi

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 18A/15).

Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Yetki ve Atama Usulü

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculukta Yetki ve Atama Usulü

Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür (HUAK m. 18A/17).

Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabuluculuk Ücreti ve Giderler

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculukta Arabuluculuk Ücret...

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabuluculuk Faaliyeti

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculukta Arabuluculuk Faaliyeti

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları, idareler ise oluşturacakları komisyon aracılığıyla katılabilirler (HUAK Yönetmeliği m. 25/1). İş hukuku uyuşmazlıklarındaki dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde, işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir (7036 sayılı İMK m. 3/18, c. 2).

Dava Şartı Olarak Arabuluculukta Arabulucunun Görevlendirilmesi

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculukta Arabulucunun Görev...

Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen listeden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Başvuru

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru

Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulur.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla girmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Tarafların Anlaşması

Tarafların Anlaşması

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır (HUAK m. 18/1).

Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi

Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi

Bir uyuşmazlığın çözümü için ister yargı yoluna ister yargı dışında bir yola başvurulmuş olsun, bir hak kaybının doğmaması açısından, bunun sürelere etkisi önem taşımaktadır. Bu konudaki tereddüt ve yanlışlıkların önüne geçmek için, arabuluculuk faaliyetinin başlamasının sürelere etkisi ayrıca düzenlenmiştir.

Arabuluculuğun Sona Ermesi

Arabuluculuğun Sona Ermesi

Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona erer (HUAK m.17/1):

Arabuluculuk Sürecinde İdarenin Temsili

Arabuluculuk Sürecinde İdarenin Temsili

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder (HUAK m. 15/8, c. 1).

Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi

Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder (HUAK m 15/1).

Arabulucunun Seçilmesi

Arabulucunun Seçilmesi

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir (HUAK m. 14). Taraflar, arabulucunun bir üçüncü kişi ya da kurum tarafından seçimi gibi başka bir usul belirtmemişlerse, arabulucu veya arabulucuları birlikte seçeceklerdir.

Arabulucuya Başvuru

Arabulucuya Başvuru

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak
onları teşvik edebilir (HUAK m. 13/1).

Arabulucuyu Nasıl Seçeceğiz?

Arabulucu Nasıl Seçilir?

Arabuluculuğun resmi bir faaliyet olarak henüz yeni yeni tanınmaya başlaması nedeniyle, arabuluculuğu cazip bulan kişilerin sordukları ilk soru "arabulucuyu nasıl seçeceğiz" olmaktadır.

Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arabuluculuğun Olumlu Yönleri

Uyuşmazlığın çözümü için dostane uyuşmazlık çözüm yollarının ve özellikle arabuluculuğun seçilmesi, pek çok açıdan faydalı olabilecek ve olumlu sonuçlar doğurabilecektir.

Arabuluculuk Faaliyetinin Kesilmesi veya Anlaşmaya Varılamaması

Arabuluculuk Faaliyetinin Kesilmesi veya Anlaşmaya Varılamaması

Arabuluculuğun avantajları oldukça çok olsa da elbetteki dezavantajları da vardır.

Arabuluculuk Hakkında Değerlendirmeler

Arabuluculuk Hakkında Değerlendirmeler

Av. Cihat DEMİRBAĞ Arabuluculuk Hakkında Değerlendirmeler

Arabuluculuğa Başvurulmasını Tavsiye Eden Haller

ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI TAVSİYE EDİLEN HÂLLER

Arabuluculuk, elverişli her uyuşmazlık için kullanılabilecek bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ancak arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar içinde bazılarında arabuluculuğa başvurmak ve olumlu sonuç almak diğerlerine göre daha kolay olabilir. Bu hâller şunlardır:

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp