1982 Anayasası Kapsamında Kişisel Hak ve Ödevler

1982 Anayasası kapsamında Kişisel Hak ve Ödevler

1982 Anayasasının ikinci kısmında kişinin temel hak ve ödevleri düzenlenmektedir. Özel hayatın gizliliği de kişinin temel haklarından biridir. Bu hak, Anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin temel hak ve hürriyetlere müdahale edebilmeyi kolay hale getirmiş olması ve bu durumun hukuki bir sorun olarak kendini göstermesi bu konuda yasal düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır.

2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkrada; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasa’da yer verilen bu düzenleme ile;
• Herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahip olduğu,
• Bu hakkın; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de
kapsadığı,
• Kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde
veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği
hükme bağlanmıştır.

Değişiklik teklifinde, bu maddenin gerekçesinde; “Anayasada kişisel verilerin korunmasına yönelik dolaylı hükümler bulunmakla birlikte yeterli değildir.

Mukayeseli hukukta ve tarafı olduğumuz uluslararası düzenleneceği öngörülmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp