DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DIŞ GİZLİLİK POLİTİKASI

. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Ofisimizin ortak ve Personeli.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, medeni hali, cinsel tercihi, dava türleri, cezaları, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika: DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ'nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Politikası.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda kurumsal web adresinde (www.cihatdemirbag.com.tr ) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,

Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,

Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu sebeple normal şartlarda herhangi kurumla bu tür bir bağımız yoktur. Verileri kendi arşivimiz için ancak ihtiyaç halinde saklamaktayız. Ancak bu veriler hakkında ofisimize veya ortak ya da çalışanlarımıza yönelik mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak gelebilecek her türlü tehdit, iftira, yalan haber, küfür, hakaret, hesap mutabakatı, gibi hususlarda iş bu veriler ceza ve hukuk mahkemelerine delil teşkil etmesi maksadıyla da kayıt altına alınmaktadır. Bu husustaki aydınlatma yükümlülüğümüzü de peşinen ve en geniş çerçevede bilginize sunarız.

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, danışmanlık alan müşteriler ve hukuki hizmetler alan müvekkillerinin internet sitesi, telefon hatları gibi kanallardan (+902164701453 ; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Av. Cihat Demirbağ 'ın Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Kişisel veriler Demirbağ Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Avukat Cihat Demirbağ'ın yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, bunlarla ilgili müşteri ve müvekkillerine daha iyi hizmet verebilmesi, kurum arşivi oluşturabilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Demirbağ Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi bünyesinde kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, gerek veri sorumlusunun gerekse müşteri ve müvekkillerinin meşru menfaatlerin korunması, telefon (özellikle yukarıda bildirilen telefon hatları önde gelmek üzere) mesaj, sesli mesaj, fax, elektronik posta, toplu e-posta https://www.cihatdemirbag.com.tr üzerinden bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve bu surette müşteri memnuniyetinin sağlanması, yapılacak hukuki değerlendirmelerde müvekkillerin veya takipçilerinin hukuki konulardaki beklentilerinin tespit edilebilmesi, Demirbağ Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Demirbağ Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.Ziyaretçilerimiz, müvekkillerimiz, danışmanlık verdiğimiz şirketler, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve her türlü üçüncü kişiler de dahil olmak üzere tarafımızca işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, hukuk ofisimizin Av. Cihat Demirbağ tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır

Bu kapsamda kişisel verileri işleme amaçlamız genel olarak şunlardır.

olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

Faaliyetlerimizi yürütmek,

Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

hukuk bilimine katkı sağlayabilmek maksadı ile gelen hukuki sorunları derlemek vebuna ilişkin olarak çalışmalar yapabilmek,

İş başvurularını değerlendirmek,

Ofisimizle iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

Uyumluluk yönetimi,

Yasal raporlama yapmak,

Faturalandırma,

Web sitesi Üyelik Sistemi' ni yürütmek,

Sosyal ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yönetmek,

Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,

Kurumsal iletişimi sağlamak,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmaktır.

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

İnternet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılmasına ilişkin olarak, Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Ofisimizin yukarıda belirtilen adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun cevaplandırılma süresi bakımından kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız vardır. Şöyle ki Kişisel veriler ile ilgili başvurular; Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,

Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

Başvurularınız kurumsal politikamız kapsamında en geç 1 ay içinde cevaplandırılır. Cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden veya [email protected] adresine elektronik imzalı olarak gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde hukuk ofisinin kurumsal esasları dahilinde güncellenir.İşbu Politika ve tahhütler Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

www.cihatdemirbag.com.tr web sitesi üzerinden, yalnızca sunulan hizmetler, talep ve şikâyet, öneri, bilgilendirme, uyarı başvuruları için ve aynı zamanda gelecekte tüm bunları daha önce veri kaydını onaylamış kişilere web sitesi ve diğer yukarıda sayılan tüm iletişim kanalları üzerinden müşteri ve müvekkillere yönelik talep ve şikâyet, öneri, bilgilendirme, uyarı başvurularımızın da yapolabilmesi için müşteri ve müvekkil bilgileri alınmaktadır. Bu kapsamda taraflar arasındaki yazışmaların bir delil niteliği olacağı iş bu KVKK onayı kapsamında karşılıklı olarak kabul ve taahhüt edilir. Bu yönüyle bir delil sözleşmesi klozudur.

Demirbağ Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ’nin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ’nin talimatları doğrultusunda, DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ sorumluluk üstlenemez.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ web sitesinde bulunan bilgi, yazı, video,ses, makale ve diğer her türlü materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Avukat Cihat Demirbağ'a aittir. DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ’nde saklıdır.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ'ne bizzat başvuru yaparak, “İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mh Sakarya Sk No 35/33 Malte Plaza” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Danışmanlık ücrete tabidir. Taleplerinizin danışmanlık ücreti ve bunun dışında ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilir.

DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ web sitesine müvekkillerimizin ve ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, DEMİRBAĞ HUKUK ve ARABULUCULUK OFİSİ bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Avukat Cihat Demi̇rbağ

Av. Ci̇hat DEMİRBAĞ

T.C. No: 37360275250

İstanbul 1. Barosu Sicil : 50190

UETS-[16639-36267-42793]

cihat.demirbag@hs02.kep.tr

İstanbul, Kadıköy, Suadiye, Bağdat Cad. No: 393/1 Kat: 3 D.:22

Vekaletname Örneği

ÖDEMELER

Belirlenen ödemeleri kredi kartı ile yapabilir, ödeme ekranında taksit veya tek ödeme seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Ödemelerinizi yaptığınız için teşekkür ederiz.