Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir

Kamu kurumları gerek kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerini veya teşebbüsleri yürütebilmek için zorunlu olarak ihtiyaç duydukları gayrimenkulleri, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini hem peşin hem de nakden ödemek ya da kanunla belirtilen usuller kapsamında eşit taksitlerle ödeyerek kamulaştırma işlemleri yapabilirler.lar öncelikli olarak görülür.

İlgili kamu kurumu bir yeri kamulaştıracak ise o yerin kamulaştırılması için yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlayamaz.

Kamulaştırma yapılması için öncelikle 3. şahsa ait bir taşınmaz ve bu taşınmazın kullanım haklarının kullanımının kamu yararına, bir kamu kurumu tarafından sınırlanması ihtiyacının olması gerekir.

Kamu kurumları bir gayrimenkulün tüm mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, o yerin kamulaştırılma amacı için yeterli olacak şekilde ilgili gayrimenkulün belirli kısmını veya yüksekliğinin veya derinliğinin ya da kaynak üzerinde kullanım hakkının üzerine irtifak hakkını da kamulaştırma maksadı ile kurulabilir.

Kamulaştırmaya konu gayrimenkulün malikince;

1-Mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hata var ise bu hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. İdari yargıda açılan dava ar öncelikli olarak görülür.

Kamulaştırma bir kamu kurumu lehine olabileceği gibi özel kişiler lehine de olabilir. Bir kamu kurumu başka bir kamu kurumunun gayrimenkulünü de gereklilk halinde başka bir kamu kurumu adına tahsis ederken yine kamulaştıma kanuna uygun olarak işlem tesis eder.

Kamulaştırmanın gerçekleşebilmesi için kamulaştırmanın yapılmasına yönelik bir fiili engel olmamalıdır. Fiili engelin olması halinde kamulaştırmanın iptali yoluna gidilebilir.

Bedel Tespit ve Tescil Davası

Kamulaştırılmak istenen gayrimenkulün bedelinin tespit edilmesi ve bu bedel karşılığında idare adına tescilini içeren davadır. Bu davalardaki kararlar devir ve tescil yönünden kesin, bedel yönünden istinaf ve temyize tabidir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp