Tüketici hakem heyetleri tarafından başvurular nasıl incelenir?

Tüketici hakem heyetleri tarafından başvurular nasıl incelenir?

Tüketici hakem heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır, gerekli görülmesi halinde tüketici hakem heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir.

Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.

Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
Boşanma ve Nafaka Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma ve Nafaka Davaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

6284 Sayılı Kanun Madde 1: "Bu Kanun, şiddet mağduru kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirleri düzenler."

6284 Sayılı Kanun Madde 2: "Bu Kanun, şiddet mağdurları ve şiddet riski altındaki kişiler için geçerlidir."

Medeni Kanun Madde 161: "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir."

Medeni Kanun Madde 165: "Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, boşanma davası açılabilir. Ancak, davanın açıldığı sırada bu hastalığın tedavi edilemeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekir."

Medeni Kanun Madde 162: "Eşlerden biri, diğer eşin hayatına kasteder veya ona pek kötü muamelede bulunur ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunursa, bu eş boşanma davası açabilir."

Medeni Kanun Madde 163: "Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürerse, diğer eş boşanma davası açabilir."

Medeni Kanun Madde 164: "Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk eder veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmezse, terk edilen eş, terkin üzerinden en az altı ay geçtikten ve bu durum devam etmekteyken mahkemeye başvurabilir."

Medeni Kanun Madde 166: "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir."

Medeni Kanun Madde 174: "Boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zarar gören taraf, kusurlu olan diğer taraftan maddi tazminat isteyebilir."

Medeni Kanun Madde 174: "Kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir."

Medeni Kanun Madde 174: "Maddi tazminat, maddi zararların karşılanmasını; manevi tazminat ise manevi zararların telafisini amaçlar."

Medeni Kanun Madde 174: "Tazminat talepleri, boşanma davası ile birlikte veya boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde açılabilir."

Medeni Kanun Madde 174: "Tazminat talepleri, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde açılabilir."

Medeni Kanun Madde 174: "Maddi tazminat, zararın boyutu ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak hesaplanır."

Medeni Kanun Madde 174: "Manevi tazminat, kişilik haklarına saldırının boyutu ve tarafların sosyal durumları dikkate alınarak belirlenir."