Anayasa Mahkemesinden Önemli Karar

KAMULAŞTIRMA VE BEDELİNE KARŞI İTİRAZ EDİLEMEYECEĞİ KARARI İPTAL

CHP ve bazı mahkemelerin, Alkol ve Kamulaştırma Kanunlarında değişiklikler öngören 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurusu üzerine alınan iptal kararı kentsel dönüşüm gündeminin de yeni konusu oldu.

Kamulaştırma Kanunlarında değişiklikler öngören 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 21. Maddesiyle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun başlığıyla değiştirilen geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verdi.

KAMULAŞTIRILMAKSIZIN KAMU HİZMETİNE AYRILAN TAŞINMAZLARIN BEDEL TESPİTİ" BAŞLIKLI GEÇİCİ 6. MADDENİN 12 VE 13. FIKRALARI, ŞU HÜKÜMLERİ İÇERİYOR

· "24 Şubat 1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

· 4 Kasım 1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazların idare tarafından kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedeli ve mahkemelerce malikleri lehine hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin mahkeme ve icra vekalet ücretleri de idarelerce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre bütçelerden ayrılacak paydan ve aynı fıkrada belirtilen usule göre ödenir ve işlem yapılır. Bu alacaklar için de bu maddenin on birinci fıkrası, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan her türlü davalarda ise yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır."

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yüksek Mahkeme, Kanun'un 22. maddesiyle Kamulaştırma Kanuna eklenen geçici 7. maddenin de Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

İPTAL EDİLEN GEÇİCİ 7. MADDE İSE ŞÖYLE:

· "Mülga 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16. ve 17. maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır."

PEKİ BU DURUM FİKİRTEPE GİBİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDAKİ KAMULAŞTIRMALARI DA ETKİLER Mİ?

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp