Ataşehir İlçesi 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi Nazım İmar Planı Teklifi Bu Gün Çıktı

YENİSAHRA MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI TEKLİFİ

ATAŞEHİR İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ YENİSAHRA MAHALLESİ ve YAKIN ÇEVRESİ NAZIM İMAR PLANI TEKLİFİ

18.12.2015 Tarihli

Rapor No 151

Dosya No : 2015/1549

KONUNUN ÖZÜ:

Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 14 /09 /2015 gün ve 5539 sayılı yazısında; (Aralık) “İlgi: a) 06.10.2009 tarih ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Oluru b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 10.09.2012 tarih ve S/980781 sayılı takdim yazımız c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 2669 sayılı kararı d) Hukuk Müşavirliği’nin 21.07.2014 tarih ve 2013/4508 sayılı yazısı e) 19.12.2014 tarih ve 2014/1289213 sayılı Başkanlık Oluru f) 19.12.2014 tarih ve 1292580 sayılı yazımız (Aralık) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23/07/2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ve İstanbul ili idari sınırlarının İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları olarak belirlenmesi üzerine bir çok plansız veya plan revizyonu yapılması gereken yerleşim alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanı içine dahil olmuş ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin b bendi ile; “Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak...” Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, İstanbul il geneli için hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilerek 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır. Söz konusu plan kararlarında Anadolu Yakası’nda, MİA’nın yükünü azaltan, iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım dengesini sağlayan, ticaret, turizm, konut, kültür, yönetim ve rekreasyon alan ve kullanımlarının yer alacağı güçlü bir merkeze ihtiyaç duyulmuş olup bu bağlamda Kozyatağı-Ataşehir Birinci Derece Merkezler olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 22.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, İstanbul ilinde yeni ilçeler kurulmuş, Ataşehir İlçe Belediyesi ise dört ilçe Belediyesinden (Ümraniye, Kartal, Üsküdar, Kadıköy) ayrılan mahallelerden oluşturulmuştur. Ataşehir genelinde plan bütünlüğünün sağlanması, plansız alanların planlanması, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planından gelen Birinci Derece Merkez fonksiyonu ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi çerçevesinde Ataşehir İlçesinde, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması, yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla; Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde Yeni Sahra Mahallesi’nin tamamını, Barbaros ve Küçükbakkalköy Mahalleleri’nin bir bölümünü kapsayan alanda ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı teklifi ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 08.03.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. Söz konusu nazım imar planına, yapılan itirazlar değerlendirme aşamasında iken ilgi (d) yazı eki İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/1874 sayılı dosyası ile plan bütününe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Dolayısıyla; 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin Mahkeme Kararı ile imar uygulama işlemlerinin yapılamayacağı, yukarıda da ifade edildiği üzere alanın kent bütününde özellikli bir bölge olması nedeniyle öncelikli olarak planlanması gerektiği bu kapsamda söz konusu planın İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında tanımlanan alt merkez nitelikleri ve planlama alanının finans merkezi komşuluğunda olması hasebi ile uygulama araçları, ulaşım bağlantıları, donatı alanlarının bütüncüllüğü ve işlevsellik gibi kriterler bakımından yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olduğundan ilgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanılmıştır. İlgi (f) yazımız ile söz konusu plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere planlama alanına ilişkin daha önce alınan kurum görüşlerine ilave olarak talep, proje ve yatırımlar hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Üstyapı Projeler Müdürlüğü, Altyapı Projeler Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne ait görüşler güncellenmiştir. "denilerek. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, ilgi (e) Başkanlık Oluru alınarak, kurum görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
(Aralık)KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi Yeni Sahra ve Çevresi Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup plan paftasında 50m. genişliğinde düzenlenmiş olan yolun bilgi paftasında gösterildiği şekilde 30m. olarak yeniden düzenlenmesi, 2665 ada ve 776 adalar ve çevresinde bilgi paftasında gösterildiği şekilde T2 rumuzlu Ticaret Alanlarının oluşturularak bu alanlarda kamuya ayrılan donatı alanlarının 14/12/2012 tarih 2669 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli plandaki donatı alanı miktarlarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi,752 ada 35,36,37,38,39 nolu parseller ve çevresinde bilgi paftasında gösterildiği şekilde T3 rumuzlu Ticaret Alanının oluşturulması ve bu alandaki kamuya ayrılan donatı alanlarının 14/12/2012 tarih 2669 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli plandaki donatı alanı miktarlarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi,plan lejantına T2 ve T3 rumuzlu ticaret alanları için lejant eklenmesi, 752 ada 25,26,28,32,43,46 nolu parseller ve çevresindeki Yüksek Öğretim Alanı ve eğitim alanının bilgi paftasında gösterildiği şekilde Yüksek Öğretim Alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi (yol,dere koruma bandı ve yeşil alan miktarı %40’ı sağlayacak şekilde), 2456 ve 2484 nolu adalar çevresindeki yeşil alanın bir kısmının bilgi paftasında gösterildiği şekilde Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi, 2635 ada, 1, 2 parsellerin “Eğitim Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ,2939 ada 6 parsel ve çevresinde yer alan kamu hizmet alanının yeşil alan olarak düzenlenmesi, planlama alanında 30m.lik yollara bakan kısımlarda bilgi paftasında gösterildiği şekilde Ticaret+Konut Alanı düzenlenmesi, plan paftasında spor alanı olarak düzenlenen alanların bir kısmının bilgi paftasında gösterildiği şekilde park alanı ve eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi, plan notlarının Genel Hükümler Bölümü 4. Maddesinin “Planlama alanında konut,konut+ticaret,ticaret alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. Ancak belediye hizmet alanı, park alanı, eğitim, spor, teknik altyapı, sosyal ve kültürel, sağlık, idari, dini tesis, resmi ve umumi binalar vb. sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre, Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’ne göre sosyal altyapı alanı kapsamına giren diğer alanlarda avan proje ilçe belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir.Bu alanların planlama alanının komşuluğundaki aynı fonksiyona sahip parsellerle onaylı 1/5000 ölçekli planları doğrultusunda tevhid edilerek veya ayrı ayrı uygulanmasına belediyesi yetkilidir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, 6.maddesine “İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddelerine istinaden yapılan uygulamalarda donatı alanlarının tamamı (KOP alanları dahil) kamu eline bedelsiz geçmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” ibaresinin eklenmesi, 7 nolu plan notundaki “veya Kentsel Tasarım Projesinde” ibaresinin iptal edilmesi, 9.maddesinin “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nda birden fazla imar adasının birleşmesi amacıyla tali yolların kaldırılmasına yönelik düzenlemelerde ilgili kurumların görüşlerinin alınması ve kaldırılan yol alanı kadar alanın donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde donatı alanı olarak düzenlenmesi şarttır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi , 13 nolu plan notunun “ Plan notlarında açıklanmayan hususlarda yürürlükte olan İmar, Deprem, Sığınak, İSKİ ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, 16 nolu plan notunun iptal edilmesi, 17 nolu plan notuna “özel kültürel tesisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve konaklama tesisleri” ibaresinin eklenmesi, 22 nolu plan notuna “İmar hakkı transferinden yararlanan parselin yapılanma hakkı transfer edildiği alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacaktır.” ibaresinin eklenmesi ve 23 nolu plan notundaki imar hakkı transferine ilişkin kısmın da bu doğrultuda düzeltilmesi, 26 nolu plan notunun “Toplu uygulama yapmak için tevhid edilen parsellerin ifraz edilmesi halinde yeni oluşan parsellerin yapılaşma değerleri parsel büyüklüklerine göre plan notlarının Özel Hükümler Bölümünde belirlenen değerler esas alınarak tespit edilecektir.Konut,ticaret,ticaret+konut alanlarında minimum ifraz şartı 5.000m2’dir. ” şeklinde yeniden düzenlenmesi ,20,28,29,30,33,34 nolu plan notlarının iptal edilmesi, 31 nolu plan notunun “Planlama alanında yer alan Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanları, Sosyal Tesis Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Spor Alanları’nda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez, ticari birimler yer alamaz.Bu alanlarda İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, 32 nolu plan notunda yer alan “en az 10m.” ibaresinin “en az 15m.” olarak düzeltilmesi,”1/1000 ölçekli plan yapım aşamasında 1/5000 ölçekli planda yer alan donatı alanlarının büyüklüklerinin azaltılmaması koşulu ile 1/1000 ölçekli planda oluşturulacak yapı adaları ve yol kurgusuna göre bölgenin ihtiyaçları da göz önüne alınarak yerleri değiştirilerek düzenlenebilir.”, “Planlama alanında yapılacak olan rezidans ve konut birimlerinin brüt alanı 125m2’den küçük olanlarında her bağımsız bölüm için en az bir adet, brüt alanı 125m2’den büyük olanlarında her bağımsız bölüm için en az iki adet, ticari birimler için her 30m2 için en az bir adet otopark yerinin bodrum katlarda ayrılması zorunludur.Özel eğitim,özel sağlık,özel sosyal kültürel tesis alanı ve konaklama tesislerinde ise Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.”,”Konut,konut+ticaret+ticaret alanlarında yapılacak uygulamalarda mimari proje ve yapı yüksekliği ile ilgili İBB İmar Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” şeklindeki plan notlarının Genel Hükümler Bölümü’ne eklenmesi, plan notlarının Özel Hükümler Bölümü Konut Alanları’na ait 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.12,2.15 nolu plan notlarının iptal edilerek bunların yerine “ Konut alanlarında 400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 Yençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 Yençok: 6 kat, 2001-5000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 Yençok: 8 kat, 500110000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 Yençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yençok: 15 kattır. İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2’den büyük parsellerde 10.000m2’den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.” şeklindeki plan notlarının eklenmesi,2.10 nolu plan notunun “Toplulaştırma neticesinde kapanan yollar (kadastral) bulunması durumunda yol alanları kadar donatı alanı İBB’nin uygun görüşünün alınması şartı ile (park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb.) ayrılarak kamuya terk edilecek donatı alanları ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu uygulamalarda donatı alanlarının mülkiyetinin ilgili kamu kurumunlarına (eğitim,sağlık,kamu hizmet alanı ve ibadet alanlarının mülkiyetleri Maliye Hazinesine geçecektir.) geçmesi şarttır. Bu işlem gerçekleştirilmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” şeklinde, 2.13 nolu plan notunun “Konut alanlarında maks TAKS:0.30 olup doğal zemin kotu üzerine üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, Kentsel Çalışma Alanları Bölümünde yer alan Ticaret Alanı’na ait 3.1.3,3.1.4,3.1.5,3.1.6,3.1.7,3.1.8, 3.1.9, 3.1.14,3.1.15 nolu plan notlarının iptal edilerek bunların yerine “ Ticaret alanlarında 400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 Yençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 Yençok: 6 kat, 2001-5000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 Yençok: 8 kat, 5001-10000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 Yençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yençok: 80m.dir. İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2’den büyük parsellerde 10.000m2’den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.” ,3.1.12 nolu plan notunun “Toplulaştırma neticesinde kapanan yollar (kadastral) bulunması durumunda yol alanları kadar donatı alanı İBB’nin uygun görüşünün alınması şartı ile (park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb.) ayrılarak kamuya terk edilecek donatı alanları ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu uygulamalarda donatı alanlarının mülkiyetinin ilgili kamu kurumunlarına (eğitim,sağlık,kamu hizmet alanı ve ibadet alanlarının mülkiyetleri Maliye Hazinesine geçecektir.) geçmesi şarttır. Bu işlem gerçekleştirilmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, “ Ticaret alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.” şeklindeki plan notunun Ticaret Alanları bölümüne eklenmesi, Ticaret+Konut Alanlarına ait 3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.12, 3.2.14, nolu plan notlarının iptal edilerek bunların yerine “ Ticaret+ Konut alanlarında 400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 Yençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 Yençok: 6 kat, 2001-5000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 Yençok: 8 kat, 5001-10000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 Yençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yençok: 15 kattır. İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2’den büyük parsellerde 10.000m2’den büyükn parseller için verilen hükümler uygulanır.”, 3.2.10 nolu plan notunun “Toplulaştırma neticesinde kapanan yollar (kadastral) bulunması durumunda yol alanları kadar donatı alanı İBB’nin uygun görüşünün alınması şartı ile (park, kreş, çocuk oyun alanı, otopark, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanı, muhtarlık vb.) ayrılarak kamuya terk edilecek donatı alanları ile bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu uygulamalarda donatı alanlarının mülkiyetinin ilgili kamu kurumunlarına (eğitim,sağlıkkamu hizmet alanı ve ibadet alanlarının mülkiyetleri Maliye Hazinesine geçecektir.) geçmesi şarttır. Bu işlem gerçekleştirilmeden parsellerin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” şeklinde, 3.2.13 nolu plan notunun “ Ticaret+ Konut alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.”şeklinde, 3.2.14 nolu plan notunun ise “Ticaret+Konut Alanlarında zemin katların ticaret olması kaydı ile üst katlarda konut veya ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.Ticaret+Konut alanlarının bodrum katlarında konut fonksiyonu yer alamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, plan notlarında geçen “Kentsel Tasarım Projesine” ilişkin ibarelerin iptal edilmesi, , plan notlarının Özel Hükümler Bölümüne T2 Ticaret Alanı Başlığı altında bölüm eklenerek “T2 ticaret alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.”,”Bu alanlarda TAKS:0.40 E:2.00 Yençok:80m.dir.”,”Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.”,”Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz.” şeklindeki plan notlarının eklenmesi, plan notlarının Özel Hükümler Bölümüne T3 Ticaret Alanı Başlığı altında bölüm eklenerek “T3 ticaret alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.”,”Bu alanlarda TAKS:0.30 E:1.50 Yençok:15 kattır.”,”Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.”,”Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz.” şeklindeki plan notlarının eklenmesi, Özel Hükümler Bölümü’ne ait 3.3,3.4 nolu plan notlarının son cümlelerinin iptal edilmesi,6.7 nolu plan notunun “Yüksek Öğretim Alanında TAKS:0.40 E:1.50 Yençok:30m. olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.Yüksek Öğretim Alanında İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacak olup konut ve ticari birimler yapılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, plan notları ve plan paftasında yapılan tüm bu düzenlemelerin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından digital ortamda plan paftalarına aktarılarak plan dağıtım işlemlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye
M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN

TEKLİFİYENİSAHRA NAZIM İMAR PLANI TEKLİFİ

yenisahra 1

yenisahra 2

yenisahra 3

yenisahra 4

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp