Araç Mahrumiyet Bedeli ile Değer Kaybı Tazminatının Farkı Nedir?

Araç Mahrumiyet Bedeli ile Değer Kaybı Tazminatının Farkı Nedir?

Araç mahrumiyet bedeli ve değer kaybı tazminatı ile ilgili düzenlemeler Trafik Kazaları Nedeniyle Zarar Görenlere Ödenecek Tazminata Dair Yönetmelik'te yer almakta olup, araç mahrumiyet bedeli ve değer kaybı tazminatının hesaplanması ve ödenmesiyle ilgili ayrıntılı düzenlemeler bu yönetmelikte yer alır. .

Araç mahrumiyet bedeli, Araç mahrumiyet bedeli, bir aracın trafikten men edilmesi nedeniyle aracın sahibine ödenen bir tazminat türüdür. Bu bedel, aracın trafikte kullanılamama süresi boyunca aracın sahibinin uğradığı maddi kaybı karşılamak için ödenir. Yine trafik kazası sonucu aracın tamir edilemeyecek kadar ağır hasar alması veya çalınması gibi durumlarda aracın değeri üzerinden ödenen bir bedeldir. Bu bedel, aracın sahibine aracın yerine konulması için ödenir ve genellikle aracın rayiç değeri üzerinden hesaplanır. Aracın kusurlu olan tarafından ödenmesi gereken bedel, aracın tamir edilemeyecek şekilde hasar görmesi veya çalınması durumunda, aracın rayiç değeridir.

Değer kaybı tazminatı ise, aracın kaza sonrası tamir edilmesine rağmen değer kaybına uğraması durumunda ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, aracın yeniden satış değerindeki azalmayı karşılamak amacıyla ödenir. Bir malın hasar görmesi veya eksilmesi sonucu ortaya çıkan zararın tazmini, malın mevcut değerinin hasarsız haldeki değeri ile arasındaki farkın ödenmesi yoluyla yapılır. Bir araç kazaya karıştığında veya hasar gördüğünde, aracın yeniden satılabilir değerindeki düşüş nedeniyle araç sahibine bir tazminat ödenir.

Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği ve daha önce karışmış olduğu kaza da dikkate alınarak kazadan sonraki onarılmış halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya göre hesaplanması gerekir (Y17HD-2017/10599).

Değer kaybı başvurusu için iki temel önşart vardır:

  • Değer kaybı başvurusu yapabilmek için kusurun tamamının başvuru sahibinde olmaması

  • Ve aracın pert olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU USULÜ

Başvuru önce zorunlu trafik sigortasına yapılmalıdır. Sigorta şirketi tarafından yapılan ödeme talebi karşılamazsa, Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulabilir, buradan netice alınamaması halinde arabuluculuk başvurusu yapılarak mahkemeye dava açılabilir.

Uyuşmazlık tutarı 5.000 TL'ye kadar olan kararlar kesindir. 40.000 TL'nin altındaki itirazlar için verilen kararlar kesindir. 40.000 TL'nin üstündeki itirazlar için taraflar temyize gidebilir.

Araç değer kaybı taleplerinde zamanaşımı, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Araç değer kaybı davaları Türk Borçlar Kanunu'ndaki haksız fiil sorumluluğuna dayanır. İlgili sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Dava, Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılabilir.

Özetle, değer kaybı başvurusu yapabilmek için kusurun tamamının başvuru sahibinde olmaması ve aracın pert olmaması gerekmektedir. Başvuru önce zorunlu trafik sigortasına yapılmalıdır. Sigorta şirketi cevap vermezse, Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulabilir. Araç değer kaybı taleplerinde zamanaşımı 2 yıl veya 10 yıldır. Dava, Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılabilir.

Görüldüğü üzere araç mahrumiyet bedeli ve değer kaybı tazminatı, farklı tanım ve farklı yasal düzenlemelere dayanmaktadır ve ödenen tazminat da farklı amaçlar için ödenmektedir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp