TAŞINMAZ İPOTEĞİ - TAŞINMAZ REHNİ

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ - GAYRİMENKUL REHNİ

Türk Hukuk Doktrininde ipotek kavramı, kişisel bir alacağı güvence altına alma amacını güden, kıymetli evraka bağlı olmayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesi olanağını sağlayan sınırlı ayni hak olarak tanımlanır.

Taşınmaz rehninin temel ilkelerinden biri de “belirlilik ilkesi”dir. Bu ilke, ipoteğin kurulmasında, taşınmazın ne miktarda bir alacak için ne miktarda bir güvenceyi karşılayacağının tapu kütüğünde açıkça gösterilmesini gerekli kılar.

TMK'nın amaç ve nitelik başlıklı 881. maddesinin 1. fıkrası;

"Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir"

şeklinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin 2. fıkrasına göre ipoteğe konu olacak taşınmazın borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Bu durumda ipotekli taşınmaz maliki borçtan şahsen sorumlu olmayıp sadece ipoteğe konu borcun ödenmemesi hâlinde taşınmazın satılmasına katlanmakla yükümlüdür.

İLGİLİ İÇERİKLER İÇİN BAKINIZ

ANA PARA İPOTEĞİ

GAYRİMENKUL İPOTEĞİ

ÜST SINIR İPOTEĞİ

YABANCI PARA İPOTEĞİ

LİMİT İPOTEĞİ

ÖNCE REHNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp