6306 S.K. Kapsamında Cins Değişikliğinde Tapu Harcı Alınır Mı?

6306 S.K. Kapsamında Cins Değişikliğinde Tapu Harcı Alınır Mı?

Cins tashihi, 6306 S. K. kapsamında zaruri işlemlerden olup, kanunun 1. maddesinde yer alan amaçla doğrudan bağlantılı olup, kanunun sağladığı teşvik unsurundan faydalanan bir işlemdir. Bu kapsamda Tapuda yapılacak cins değişikliği işlemi tapu harcından istisnadır.

Konuyu etraflıca açıklayan ilgili ÖZELGE'yi sizlerle paylaşıyorum.

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

S. 73903997-140[57-2014/22]-10043

T. 7.4.2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TAPU HARCI

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA "RİSKLİ YAPI ŞERHİ" BULUNAN TAŞINMAZIN YIKILARAK YERİNE YAPILAN İNŞAATIN TAMAMLANMASI NEDENİYLE YAPILACAK CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNDEN HARÇ ARANILIP ARANILMAYACAĞI HK.

492/md. 57, 123

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "riskli yapı şerhi" bulunan ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada ve ... Parselde kayıtlı taşınmazın yıkılarak yerine 12 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatın tamamlanması nedeniyle yapılacak cins değişikliği işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında, arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (her bir işlem için) harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde; özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyetinin, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerhin, hisseler üzerinde devam edeceği, bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemlerinin Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılacağı veya yaptırılacağı, bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesinin esas olduğu, bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise ?Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli yapı" şerhi bulunan ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada ve ... Parselde kayıtlı gayrimenkul yıkıldıktan sonra yerine inşa edilen 12 adet bağımsız bölümün tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin harçtan istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.