AİLE İKAMET İZNİ

AİLE İKAMET İZNİ

AİLE İKAMET İZNİ FAMILY RESIDENCE PERMIT

İSTENEN BELGELER (ORTAK)
 Başvuruda Bulunanın Kendisinden;
1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın
bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı
randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik
olmalıdır.)
4. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
5. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (Bilgileri içeren sayfaların –ilk
3 sayfa-) fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
(Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter
onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına
taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi
olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması
(konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk
Makamları) gerekmektedir.)
 Başvuranın Çocuk Olması Halinde (Destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin Ergin
Olmayan Çocuğu veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu) Ortak Belgelere ek
olarak aşağıdaki belgeler istenir.
 Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve
baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması
durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname
 Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi
(Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı,
yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı
olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması
veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin
ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri
Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
 Destekleyiciden; (Başvuruda hazır bulunur)
1. - Türk vatandaşı ise;
 Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde
yanınızda bulunmalıdır.)
- Yabancı ise;
 Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve
fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören
sayfalar) (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa) (Belgenin aslı randevu
gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi
kimlik belgelerinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda
bulunmalıdır.)
2. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, eimzalı/imzalı belge
3. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni
süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem
destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya
dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)
4. Adli sicil kaydı
 Son 5 yıldır Türkiye’de kalınmıyorsa; kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin
süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde
yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır Türkiye’de kalınıyorsa Türk adli
makamlarından/e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.
(Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından
temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf
olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke
makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu
konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
5.Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)
İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet
sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”) (destekleyicinin Türk
vatandaşı olması halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” de kabul edilir.)
6. Kalınacak Yeri Gösterir Belge
(Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)
o Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;
o Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;
o Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)
AÇIKLAMALAR
 Geçiş başvuruları için;
Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir (Belgenin aslı
randevu gününde idareye teslim edilir.)


Family residence permit is regulated in Articles 34-37 of Foreigners and International Protection Law No. 6458
Additionally, family residence permit is regulated in Articles 30-34 of Regulation for Implementation of the Law on Foreigners and International Protection.
Who May Apply To Family Residence Permit?
Family residence permit maybe granted to the:
a) foreign spouse,
b) foreign children or foreign minor children of their spouse,
c) dependent foreign children or dependent foreign children of their spouse,
of Turkish citizens, persons within the scope of Article 28 of Law No 5901 or, foreigners holding one of the residence permits as well as refugees and subsidiary protection beneficiaries.
In cases of a polygamous marriage pursuant to the regulation in the country of citizenship, only one of the spouses shall be issued a family residence permit. However, a family residence permit may be granted to the foreigner’s children from other spouses.
For family residence permits issued to children, if any, the consent of the mother or the father who lives abroad and who shares custody shall be sought.
Family residence permits shall entitle the holder right of education in primary and secondary educational institutions until the age of 18 the without obtaining a student residence permit.

In the cases of following statements family residence permit holders may apply to short-term residence permit:
- In the event of divorce, if the foreign spouse of a Turkish citizen resided on a family residence permit for at least three years (if it is established by the relevant court that the foreign spouse has been a victim for reasons of domestic violence, the condition for three years residence shall not be sought)
- In the case of death of the sponsor if the spouse resides on a family residence permit depending on the sponsor,
- If the foreigner reaching the age of 18 has resided on a family residence permit for at least three years

For How Long Can The Family Residence Permit Be Issued?
- A family residence permit issued for a maximum duration of three years at a time.
- Family residence permit cannot exceed the duration of the sponsor’s residence permit under any circumstances.
What Are The Conditions For Family Residence Permit?
The foreigner is required to fulfill the conditions stipulated in Article 35 of the Law No. 6458 to have family residence permit.
- To fulfill the conditions applied to the sponsor,
(the sponsor is required to have a valid health insurance covering all family members; have a monthly income in any case not less than the minimum wage in total corresponding not less than one third of the minimum wage per each family member; submit proof of not having been convicted of any crime against family during the five years preceding the application with a criminal record certificate; have been residing in Turkey for at least one year on a residence permit and have been registered with the address based registration system)
- The following conditions shall apply to foreigners applying for a family residence permit to stay with a sponsor in Turkey,
(to submit supporting information and documents regarding the reason of the stay,, to assert that they live or intend to live together with specified persons, to be over 18 years of age for each spouse, not to fall within the scope of Article 7, not to have entered into the marriage for the purpose of obtaining a family residence permit)

What are the reasons of refusal, non-renewal or cancelation of family residence permit?
Under the following cases a family residence permit shall not be granted, shall be cancelled if has been issued, and shall not be renewed when:
- Conditions set out for family residence permit are not met or no longer apply,
- it is established that the residence permit is used outside the purposes of those it is issued for,
- there is a current removal decision or an entry ban to Turkey in respect to the foreigner

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp