Karma Bağışlama Durumunda Muvazaa İddiası

Karma Bağışlama Durumunda Muvazaa İddiası

Edinilen taşınmazın değerinin çok aşağısında satılması halinde karma bağışlamadan bahsedilir. Burada tarafların iradelerinin taşınmazın gerçek değerinde devredilmeyip bir kısmının bağışlandığı hususunda uyuştuğu ifade edilir. Yani, taşınmaz malikinin ekonomik sıkıntıda olması ve nakit paraya ihtiyacı olması nedeniyle taşınmazını ederinin altında satmak durumunda olması halinde karma bağışlamadan değil geçerli bir ifadan bahsedilir.

Muvazaa ardına gizlenen bağışlama işlemi, dış dünyaya satım işlemi gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa karma bağışlama, cidden istenen bir işlem olup önüne muvazaa perdesi çekilmiş değildir. Dolayısıyla karma bağışlama, geçerli bir işlemdir.

Karma bağışlama şeklinde taşınmaz malların devrine ilişkin düzenlenen resmi senette satın bedelinin gerçek bedelden çok düşük gösterilmesi, karma bağışlamayı şekle aykırılık nedeniyle geçersiz kılmaz. Çünkü karma bağışlama, satım ve bağışlama iradelerinin bir arada olduğu bir sözleşme olup bağışlama dışında kalan satım bedeli resmi senette yer almaktadır. Bunun yanında resmi senette bağışlama sebebinin gösterilmemesi, yine sözleşmeyi şekle aykırı kılmaz. Çünkü TBK m. 19’da yer aldığı üzere, tarafların gerçek ve ortak iradesi esas alındığında tarafların yapmış oldukları karma bağışlamayı, satım sözleşmesi olarak nitelendirmesi sözleşmenin geçerliliğine halel getirmez. Tapuda düşük bedel üzerinden yapılmış bir satım sözleşmesi gerçekleştirildiğinde, bedelin düşük gösterilmesi karma bağışlama şeklinde bir bağışlama iradesinden kaynaklanıyorsa ve tarafların iradeleri tam bir uyum içerisindeyse, ortada bir muvazaa hali yoktur. Çünkü ortada görünürdeki işlem şeklinde bir satım sözleşmesi ve gizli işlem şeklinde bir bağışlama sözleşmesi yoktur. Bu durumda murisin sağlararası tasarrufu ancak şartları var ise tenkise tabi kılınmalıdır. Saklı pay kurallarını etkisiz kılma amacı güden karma bağışlamalar, ancak tenkise tabi olur. Burada ödenen bedel ile ödenmesi gereken bedel arasındaki farkın yani bağışlama amacı güdülen kısmın tenkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp