Karşılıksız Çek Suçlarında Etkin Pişmanlık

Karşılıksız Çek Suçlarında Etkin Pişmanlık

Karşılıksız kalan çek bedelini, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre (kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek) 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında, yargılama devam ederken mahkeme tarafından davanın düşmesine, mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Etkin pişmanlık gösteren kişi hakkında icra mahkemesinin kararının tüm sonuçları ortadan kalkacağından kişi hakkındaki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da ortadan kalkacak ve kararın ortadan kalkması halinde bu kişiye tekrar çek hesabı açma konusunda bankaların takdir hakkı olacaktır.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılmak istenen ödeme icra mahkemesi aracılığıyla yapılabileceği gibi hamile ödenmek üzere muhatap bankaya da yapılabilir. Ödemenin doğrudan şikâyet hakkını kullanan hamile yapılmak istenmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına bakıldığında; ödemenin ne şekilde yapılacağının özel olarak belirtilmemesi dolayısıyla hamilin çek bedeli ile birlikte temerrüt faizini eksiksiz aldığını teyit eden yazılı bir belge vermesi halinde, hamile veya onun vekiline yapılan elden ödeme de etkin pişmanlık olarak kabul edilmelidir. Fakat vekile yapılan ödemenin etkin pişmanlık sonucunu doğurabilmesi için vekilin bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.

Hamilin cebri icra yoluyla başvurma hakkını kullanarak karşılıksız kalan çek bedeli ve temerrüt faizini hesap sahibinden tahsil ettiği hallerde de etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. Karşılıksız çeke ilişkin yaptırımların kaldırılması için hesap sahibinin hamile yaptığı ödemeleri gösteren belgeler ile yargılamayı yapan ilgili icra mahkemesine başvurması yeterlidir. Başvurma hakkı kapsamında hamile ödeme yapmış olan cirantanın başvurma hakkını kullanması üzerine ödemede bulunan hesap sahibi hakkında da etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalı ve bu durumda da çekin karşılıksız çıkmasına ilişkin yaptırımlar kaldırılmalıdır

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine Çek Kanunu’nun 5/8 fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.

ÇEK SUÇLARI

Karşılıksız Çek Suçlarında Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesi Hali

Karşılıksız Çek Suçlarında Şikayetten Vazgeçme

Karşılıksız Çek Suçlarında Etkin Pişmanlık

Karşılıksız Çek Suçlarında Adli Para Cezası

Karşılıksız Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp